Ranuan Infra Oy kerää henkilötietoja sovittujen palveluiden tuottamiseen ja palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle. Lisäksi yksilöidyt henkilötiedot tarvitaan laskutusta, asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä sekä tilastollisia tarkoituksia varten. Tietoja käytetään myös asiakkaan ja Ranuan Infra Oy:n sekä sen yhteistyökumppaneiden väliseen markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Henkilötiedoista talletetaan asiakasrekistereihin vain olennainen tieto. Kutakin palvelua varten kerätään vain olennainen tieto ja tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, kenen tehtäviin se kuuluu. Tietoja ei käytetä myöhemmin muihin yhteensopimattomiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mitä varten hänen henkilötietojaan käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai lähettämällä kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö postitse. Henkilön tulee esittää viranomaisten hyväksymä henkilöllisyystodistus tai liittää asiakirjasta kopio toimittamansa pyynnön liitteeksi. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot toimitetaan pyytäjälle kalenterikuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Valvontaviranomainen:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Puh. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi

Tietosuoja-asioissa voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön: puh. 040 654 5999

Tästä pääset lukemaan Ranuan Infra Oy:n tietosuojaselosteen: Tietosuojaseloste Ranuan Infra Oy